Η έκδοση εισιτηρίου εντός του λεωφορείου 
έχει προσαύξηση εκ της νομοθεσίας που μπορεί να φθάσει 
μέχρι και 75% επιπλέον της ισχύουσας τιμής. 
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ κλπ
προτείνουμε να αγοράζετε το εισιτήριο σας από τα εκδοτήρια της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, από τα συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης εισιτηρίων, από το ίντερνετ (300 και πλέον πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων)

ΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΕ 
Άρθρο 2 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών
Η ιδιότητα του σπουδαστή/ριας αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία του σπουδαστή/ριας:- 40998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022 
1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
2. Αριθμός μητρώου φοίτησης.
3. Έτος πρώτης εγγραφής στην εκπαιδευτική μονάδα .
4. Έτος φοίτησης στην εκπαιδευτική μονάδα.
Άρθρο 3 Είδος / όρια απαλλαγών
1. Στους δικαιούχους του άρθρου 1 ορίζονται τα κάτωθι ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου, υπολογιζόμενα ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριόριστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς, ως εξής: 
α) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η εκπαιδευτική μονάδα όπου φοιτά ο δικαιούχος. 
β) Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας. 
γ) Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας όπου φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4007/29.07.2022