ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α :

                             Περιεχόμενο Κανονισμού – Ερμηνεία – Μεταβολή

 

ΑΡΘΡΟ 1
Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.)

      Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται:

¨      Η οργανωτική διάρθρωση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ .

¨      Οι αρμοδιότητες των διοικητικών ενοτήτων της.

¨      Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Διοικητικών Ενοτήτων.

¨      Οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθμού του μόνιμου απασχολούμενου προσωπικού της Επιχείρησης.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ερμηνεία – Μεταβολή του Κανονισμού

 

1.      Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους , με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.      Οι αρμοδιότητες των επί μέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας και επομένως, είναι δυνατόν να ανατίθενται στο προσωπικό τους, καθήκοντα, που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου εργασίας κάθε μίας, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό της.

3.      Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες  πέρα από αυτές, που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει ή  τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους και μπορεί να μεταβάλλει τον ανώτερο αριθμό του προσωπικού της.

4.      Γενικά, μεταβολή - συμπλήρωση ή επέκταση των διατάξεων του ΕΚΥ γίνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :

 Διοίκηση - Οργάνωση της Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3
Διοίκηση της Επιχείρησης

 

1.      Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΟΔΑ» διοικείται από ενδεκαμελές ( 11 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

2.      Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα μέσα στην Επιχείρηση είναι τα εξής :

Α’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκφράζεται με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

Β’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης της Επιχείρησης.

Γ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων των   «Τμημάτων » της Επιχείρησης.

Δ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων των  « Γραφείων »  της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 4
Διοικητικές ενότητες της Επιχείρησης

Η οργανωτική διάρθρωση της Επιχείρησης περιλαμβάνει τις εξής διοικητικές ενότητες, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό της:

-          Διεύθυνση

-          Τμήματα

-          Γραφεία

Οι αντίστοιχοι Υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών ενοτήτων ονομάζονται:

-          Διευθυντής

-          Προϊστάμενος τμήματος

-          Υπεύθυνος γραφείου

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Διάρθρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης

- Γραφείο Νομικών θεμάτων 

- Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι εξής διοικητικές ενότητες :

1.1     Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης

1.2     Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

2     Τμήμα Διοικητικών  Υπηρεσιών

      2.1.      Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ.& Διεύθυνσης 

      2.2.      Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

      2.3.      Γραφείο  διοικητικής μέριμνας & διεκπεραίωσης

 

3     Τμήμα Οικονομικών   Υπηρεσιών

      3.1.     Γραφείο Λογιστηρίου

             3.2.     Γραφείο  Ταμείου & Διακίνησης εισιτηρίων

             3.3.     Γραφείο  Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - Διαχείρισης   

                        Υλικών &  Προμηθειών

 

4      Τμήμα  Συγκοινωνίας 

      4.1.   Γραφείο Συντονισμού & προγραμματισμού δρομολογίων

      4.2.   Γραφείο Ελέγχου Είσπραξης αντιτίμου εισιτηρίων

 

      5      Τμήμα  Συντήρησης και λειτουργίας Συγκοινωνιακών μέσων

      5.1.   Γραφείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων .

      5.2.   Γραφείο εφοδιασμού οχημάτων, καθαριότητας & φύλαξης     

               εγκαταστάσεων .

 

6          Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας -  Αλληλεγγύης  & Πολιτισμού

      6.1.   Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

      6.2.   Γραφείο Πολιτισμού