Οι επιβάτες των συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως οφείλουν να καταβάλλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, (εισιτήριο) όταν αυτό εκδοθεί (επικυρωθεί), καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή.

Τονίζεται ότι το εισιτήριο εφόσον έχει επικυρωθεί είναι αυστηρά προσωπικό . Το εισιτήριο και η κάρτα απεριορίστων διαδρομών απεικονίζουν σύμβαση μεταφοράς επ’ αμοιβή, μεταξύ μιας ή περισσοτέρων συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσότερων υπηρεσιών μεταφοράς. Η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη είναι παράνομη και αντίκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Αποκλειστικά αρμόδιοι είναι οι διενεργούντες τον έλεγχο κομίστρου υπάλληλοι (ελεγκτές), του οικείου συγκοινωνιακού φορέα, οι οποίοι είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας ελεγκτή. Σε αυτούς που δεν επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής το αποδεικτικό καταβολής κομίστρου ή όταν αυτό δεν εκδίδεται (επικυρώνεται), και σ΄ αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο παραλείπουν την καταβολή του νομίμου κομίστρου, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται στο 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου κανονικού €1,40 ή μειωμένου €0,60, δηλαδή, €84,00 για όσους υποχρεούνται σε κανονικό εισιτήριο και €36,00 για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Τα παραπάνω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους ΜΟΝΟ στα γραφεία του συγκοινωνιακού φορέα που τα επέβαλε.

Τα πρόστιμα μπορούν επίσης να εξοφληθούν στην αρχική τους αξία εντός 60 ημερών από την ημέρα επιβολής τους. Αν ο παραβάτης δεν καταβάλλει το πρόστιμο αμέσως ή εντός 60 ημερών, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται ο παραβάτης για βεβαίωση. Το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνεται επί 5 φορές.