Τελευταια Νεα

15ΟΚΤ
2021
Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 206 Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και τη ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του Ν. 4765/2021 (ΦΚΕ 6/τ. Α’ /15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54 - 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) – 22259 / /36360 Fax : (22410) – 27462 2 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012, με την οποία συμπληρώθηκε η παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α Ν. 4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 6. Την παρ. 1 του άρθρου 258 του ν. 3463/20006 με την οποία «το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (ΚΕΦ. Β «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 7. Την παρ. 1 του άρθρου 169 του ν.3584/2007 «Για την πλήρωση των θέσεων του Κεφ.Β΄ «προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου», όπου ορίζεται ότι για την πλήρωση των θέσεων του κεφαλαίου αυτού απαιτούνται τα γενικά προσόντα που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 8. Την υπ’ αριθ. 57 /21-09-2021 απόφαση (ΑΔΑ:9ΡΚ7ΟΚΙ9-1ΡΧ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρόδου με θέμα: «Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών» 9. Το άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν.4555/2018 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. 10. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 49/02-12-2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την υπ΄αριθμ. 69/04-03-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 49/02-12-2013 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης. 11. Την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ( ΦΕΚ 64/ τ .Α/14.3.2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid 19» η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'). 12. Τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης για πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν θα είναι οκτώ (8) οδηγοί λεωφορείων.  13. Την κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος να στελεχωθεί η Επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν με οκτώ (8) υπαλλήλους τεχνικών ειδικοτήτων. 14. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ...
23ΙΑΝ
2022
Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ μπαίνει στην …πρίζα επενδύοντας στην “πράσινη κινητικότητα”-Τρία νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία απέκτησε η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών με 100% χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης​Στην πράσινη κινητικότητα «επενδύει» η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, προσθέτοντας στο στόλο της τρία νέα ηλεκτροκίνητα αστικά λεωφορεία.Τα δρομολόγια των νέων λεωφορείων, πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα (το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου), ενώ η εμβέλειά τους φθάνει έως και τα 300 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, μια αυτονομία που κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητική για τις ανάγκες του συγκοινωνιακού φορέα. Μεταφέρουν έως 55 επιβάτες και διαθέτουν δύο θέσεις ΑΜΕΑ, καθώς επίσης ράμπα εξυπηρέτησης.Σημειώνεται ότι η προμήθειά τους εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με 100% χρηματοδότηση. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΔΕΣ ΡΟΔΑ κατάφερε να ενταχθεί αυτόνομα σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και να επιδοτηθεί με 1.800.000 ευρώ! Η χρηματοδότηση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση των τριών νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αλλά και των τριών δίδυμων φορτιστών, των οποίων η παραγγελία πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού!«Είναι επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με γενναία βήματα. Η βιώσιμη μετάβαση, απαιτεί σταθερά και αποφασιστικά βήματα. Γι’ αυτό και τα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι λεωφορείων, πέρα των συμβατικών. Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και η διοίκηση της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ εστιάζουν στην πλήρη αντικατάσταση του στόλου της αστικής συγκοινωνίας Ρόδου με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και οι επαφές μας στο υπουργείο μεταφορών και το υπουργείο ανάπτυξης συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, κ. Δημήτρης Τσίκκης....